Εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπινων οργάνων

7.-(1) Όποιος εμπορεύεται πρόσωπο με σκοπό την εκμετάλλευση ή την πώληση των ζωτικών του οργάνων, μέσω:

(α) απειλών, ή/ και

(β) χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, ή/ και

(γ) απαγωγής, ή/ και

(δ) δόλου ή απάτης ή παραπλάνησης, ή/και

(ε) κατάχρησης εξουσίας ή μιας ευπαθούς θέσης, τέτοιας φύσεως ώστε το εν λόγω πρόσωπο να μην έχει άλλη αποδεκτή δυνατότητα παρά να υποταχθεί στην κατάχρηση, ή/ και

(στ) παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων για εξασφάλιση της συγκατάθεσης του προσώπου που ασκεί έλεγχο επί άλλου προσώπου, ή/και

(ζ) χορήγησης οποιουδήποτε φάρμακου ή άλλης ουσίας με σκοπό να το ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη του ή την αντίστασή του, ή/και

(η) εικονικού χρέους,

είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση διά βίου.

(2) Όποιος κατά τη διάπραξη του αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), είτε λόγω υπαίτιας αμέλειας ή είτε ανυπαίτιας σοβαρής αμέλειας, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του θύματος ή επιφέρει το θάνατο του θύματος είναι ένοχος κακουργήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση διά βίου.