Εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Νόμου στις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, στις κρατικές επιχειρήσεις και στους κρατικούς οργανισμούς

34. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αναφέρονται σε οικονομικούς φορείς, ισχύουν κατ’ αναλογίαν όσον αφορά τις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, τις κρατικές επιχειρήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς.