Διαγραφή μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων και υλικών

35. (1) Τεχνική Επιτροπή απαρτιζόμενη από το Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και το γενικό διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ή εκπροσώπους τους, ως μέλη, έχει εξουσία όπως-

(α) διαγράφει απώλειες ή ελλείμματα δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων που απωλέσθηκαν ή ελλείπουν·

(β) προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, σε μερική ή ολική διαγραφή οφειλόμενων ποσών προς τους οικονομικούς φορείς και/ή τα ειδικά ταμεία, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης έκθεσης, με συγκεκριμένη εισήγηση, από τον επηρεαζόμενο οικονομικό φορέα και/ή το ειδικό ταμείο στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη·

(γ) διαγράφει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, υπόλοιπα δανείων που παραχωρήθηκαν δυνάμει Νόμου ή των περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 2) του 2014 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή/και δυνάμει σχεδίων δανειοδότησης που εγκρίνονται με αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, τα οποία μετά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εξακολουθούν να είναι οφειλόμενα.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, με δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητά όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.

(3) Ο Γενικός Λογιστής ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για κάθε διαγραφή ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(4) Ο Γενικός Λογιστής δημοσιεύει κατάλογο των διαγραφών με τη λήξη του οικονομικού έτους που αυτός αφορά, αφού πρώτα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.