Διαγραφή μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων και υλικών

35. (1) Τεχνική Επιτροπή απαρτιζόμενη από το Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και το Γενικό Ελεγκτή, ή εκπροσώπους τους, ως μέλη, έχει εξουσία όπως-

(α) διαγράφει απώλειες ή ελλείμματα δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων που απωλέσθηκαν ή ελλείπουν· και

(β) εγκαταλείπει απαιτήσεις για είσπραξη μη εισπράξιμων ποσών των δημόσιων χρημάτων και άλλων οφειλών προς τους οικονομικούς φορείς και τα ειδικά ταμεία.

(2) Ο Γενικός Λογιστής ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για κάθε διαγραφή ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(3) Ο Γενικός Λογιστής δημοσιεύει κατάλογο των διαγραφών με τη λήξη του οικονομικού έτους που αυτός αφορά, αφού πρώτα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.