Δωρεές προς τη Δημοκρατία

36. Δωρεές προς τη Δημοκρατία μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τον Υπουργό νοουμένου ότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.