Περιοριστικές διατάξεις

37. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.