Διασύνδεση μηχανογραφημένων συστημάτων

38. Ο Γενικός Λογιστής δύναται να απαιτεί κατά την κρίση του από τα υπουργεία ή τμήματα ή ανεξάρτητες υπηρεσίες τη διασύνδεση των μηχανογραφημένων τους συστημάτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.