Τέλη και δικαιώματα

39. Τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχουν οι οικονομικοί φορείς και τα ειδικά ταμεία σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθορίζονται και αναθεωρούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από Τεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπροσώπους τους, η οποία λαμβάνει και τις απόψεις του εκάστοτε αρμόδιου οικονομικού φορέα ή αρμόδιου ειδικού ταμείου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των τελών, αυτά θα προωθούνται για έγκριση από τον αρμόδιο οικονομικό φορέα.