Δημοσιοποίηση καθυστερημένων εσόδων

33. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού, ο Γενικός Λογιστής δύναται να δημοσιεύει στοιχεία αναφορικά με τους χρεώστες των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων των οποίων οι μη διευθετημένες οφειλές εκκρεμούν για περίοδο πέραν των δώδεκα (12) μηνών.