Δημοσιοποίηση στοιχείων

32. (1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού, ο Γενικός Λογιστής δημοσιεύει οποιαδήποτε στοιχεία έχουν σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η μη δημοσιοποίησή τους είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και την αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

(2) Η δημοσιοποίηση γίνεται για συναλλαγές πέραν ενός ποσού, το οποίο εισηγείται ο Γενικός Λογιστής και εγκρίνει ο Υπουργός.