Αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Λογιστή

4. (1) Ο Γενικός Λογιστής, τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 126 και 127 του Συντάγματος, υποστηριζόμενος από το Βοηθό Γενικό Λογιστή, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 128 του Συντάγματος, και χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω διατάξεων του Συντάγματος, έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες-

(α) διευθύνει και επιβλέπει τη λογιστική εργασία των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων·

(β) τηρεί και ενημερώνει σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή όλους τους λογαριασμούς, βιβλία και άλλα έγγραφα και δελτία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα οικονομικά και λογιστικά θέματα των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων·

(γ) προωθεί τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και των πόρων τους·

(δ) προωθεί την ορθολογιστική διαχείριση για αξιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων·

(ε) διενεργεί όλες τις πληρωμές των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων·

(στ) ετοιμάζει –

(i) τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς·

(ii) τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης·

(iii) τις οικονομικές καταστάσεις των ειδικών ταμείων·

(ζ) ελέγχει και εγκρίνει την εισαγωγή μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων πριν την εφαρμογή τους και επαναξιολογεί τη λειτουργία τους σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση του·

(η) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υπηρεσίες, που καθορίζονται ή ανατίθενται σε αυτόν με νόμους ή/ και Κανονισμούς.

(2) Ο Γενικός Λογιστής διευθύνει και επιβλέπει, όπως ήθελε κρίνει κατάλληλα, οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, Κρατικού Οργανισμού, οποιαδήποτε Κρατική Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου ή κρατικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 73 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθώς και άλλων οργανισμών, ιδρυμάτων και ταμείων για την τήρηση των οποίων γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο.

(3) Οι οριζόμενες στο Κεφάλαιο ΙΙ του Μέρους VII του Συντάγματος εξουσίες, καθήκοντα και καθοριζόμενες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστή, δύνανται να εκτελεστούν είτε από τον ίδιο προσωπικά, είτε από υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του.

(4) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Γενικός Λογιστής δύναται να-

(α) απαιτεί από οποιοδήποτε υπάλληλο ή Αξιωματούχο πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις οποίες ο Γενικός Λογιστής κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων του και ο υπάλληλος ή ο Αξιωματούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια απαίτηση·

(β) διεξάγει ειδικές έρευνες σε θέματα της αρμοδιότητάς του·

(γ) απαιτεί και λαμβάνει οποιοδήποτε βιβλίο, στοιχείο, κατάσταση, μητρώο ή άλλο έγγραφο θεωρεί σκόπιμο.