Πεδίο Εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με τη Λογιστική και Δημοσιονομική Διαχείριση και το Χρηματοοικονομικό Έλεγχο της Δημοκρατίας.