Υποβολή στοιχείων από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα

5. (1) Ο Γενικός Λογιστής δύναται να ζητά από κάθε νομικό ή/και φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει κρατική χορηγία, δάνειο ή εγγύηση, να υποβάλει-

(α) ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·

(β) έκθεση στην οποία να παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η χορηγία, το δάνειο ή η εγγύηση·

(γ) οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία κριθούν απαραίτητα από το Γενικό Λογιστή.

(2) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος, το οποίο ο Γενικός Λογιστής θέτει σε κάθε περίπτωση.