Παροχή εγγυήσεων

22. Ο Υπουργός έχει εξουσία, μετά από ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, να παρέχει εγγυήσεις από μέρους της Δημοκρατίας με σκοπό την αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί ή χορηγηθεί ανάλογα με την περίπτωση, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς στους οποίους η Δημοκρατία έχει συμφέρον είτε ως μέτοχος είτε ως εγγυητής των κεφαλαίων του νομικού αυτού προσώπου ή οργανισμού ή ασκεί έλεγχο στη διοίκηση τους καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η παροχή της εγγύησης κατά την κρίση του Υπουργού, προάγει την οικονομία της Δημοκρατίας ή το δημόσιο συμφέρον, γενικά:

Νοείται ότι όταν οι εγγυήσεις υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) αυτές πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.