Οικονομικές Καταστάσεις

21. Ο Γενικός Λογιστής ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου στη βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ο ίδιος ήθελε αποφασίσει.