Απολογισμός

20. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 81 του Συντάγματος, ο Γενικός Λογιστής καταρτίζει εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, το οποίο αφορά τον τελικό απολογισμό του Προϋπολογισμού του συμπληρωθέντος προηγούμενου οικονομικού έτους για σκοπούς κατάθεσής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό και έγκριση από αυτή.