Τραπεζικοί λογαριασμοί

19. Η δημιουργία και ο τερματισμός τραπεζικών λογαριασμών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και ο τρόπος πληρωμής ποσών από αυτούς, γίνεται με έγκριση του Γενικού Λογιστή.