Λογαριασμοί καταθέσεων

18. (1) Εισπράξεις χρημάτων που γίνονται σε πίστη των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων από τρίτους για ειδικούς σκοπούς ή προσωρινές καταθέσεις που γίνονται με σκοπό τη διευκόλυνση των λογιστικών διαδικασιών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, καθώς και αμφισβητήσιμες πιστώσεις εσόδων, κατατίθενται σε λογαριασμούς καταθέσεων μέχρι την τελική εκκαθάρισή τους.

(2) Η δημιουργία λογαριασμών καταθέσεων υπόκειται στην έγκριση του Γενικού Λογιστή.