Όροι έκδοσης προκαταβολών

17. (1) Ο Γενικός Λογιστής μεριμνά για τη συμμόρφωση προς τους όρους έκδοσης των προκαταβολών, η οποία περιλαμβάνει και την είσπραξή τους.

(2) Οι προκαταβολές δεν πρέπει να συγκρούονται με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.