Προκαταβολές σε υπαλλήλους

16. (1) Προκαταβολές σε υπαλλήλους, οι οποίες προβλέπονται σε σχετικούς νόμους και Κανονισμούς καταβάλλονται μόνο εφόσον το επιτρέπει ο Προϋπολογισμός.

(2) Προσωρινές χρεώσεις σε λογαριασμό προκαταβολών για διευκόλυνση των λογιστικών διαδικασιών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Λογιστή μέχρι την τελική εκκαθάρισή τους, κατόπιν εκχωρήσεως της αρμοδιότητας αυτής από τον Υπουργό.