Προκαταβολές

15. (1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος να εξουσιοδοτεί την έκδοση προκαταβολών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ήθελε καθοριστεί με Κανονισμούς, σε οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, κρατικές επιχειρήσεις, κρατικούς οργανισμούς και άλλους οργανισμούς, τα ποσά των οποίων ανακτώνται με τη συνήθη διαδικασία της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

(2) Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε προκαταβολής, ο Υπουργός δύναται να ζητά τέτοια στοιχεία ή και να επιβάλει τέτοιους όρους που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο αναφορικά με τα οικονομικά του φορέα, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), στον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η προκαταβολή και ειδικότερα ως προς τη χρήση για την οποία η προκαταβολή προορίζεται.

(3) Για οποιαδήποτε προκαταβολή, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€500.000) συνολικά, μέσα σε διάστημα ενός οικονομικού έτους, για τον ίδιο σκοπό, δεν παρέχεται εξουσιοδότηση, εκτός αν αυτή τύχει προηγουμένως της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.