Καταβολή τελών εγγυήσεων

23. Ο δικαιούχος δανειακής εγγύησης καταβάλλει στη Δημοκρατία το τέλος εγγυήσεων που καθορίζει ο Υπουργός και επιστρέφει ή πληρώνει στη Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Υπουργός-

α) όλα τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε η Δημοκρατία για την κάλυψη της εγγύησης·

β) όλα τα έξοδα που κατέβαλε η Δημοκρατία σε σχέση με την εγγύηση· και

γ) τόκο επί όλων των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η Δημοκρατία για κάλυψη της εγγύησης.