Έκδοση Κανονισμών

40. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα-

(α) για τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος, το οποίο χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού·

(β) για τη ρύθμιση του λογιστικού συστήματος των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων και ειδικότερα για τη ρύθμιση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων, λογαριασμών δημόσιας διαχείρισης και γενικά των εγγράφων που αφορούν τη διαχείριση των δημόσιων εσόδων και δαπανών, των δημόσιων χρημάτων, υλικών και οποιουδήποτε άλλου είδους περιουσίας των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων οποιασδήποτε φύσης·

(γ) για τη ρύθμιση των εκθέσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή στην εκτέλεση τους·

(δ) για τη ρύθμιση της άσκησης εποπτείας και ελέγχου των ελεγχόντων λειτουργών·

(ε) για τις απαραίτητες διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κατάλληλης παραλαβής, αποθήκευσης και χορήγησης υλικών και άλλου είδους περιουσίας των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, οποιασδήποτε φύσεως·

(στ) για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των ακόλουθων-

(i) τη διαδικασία, από το στάδιο της υπογραφής της δημόσιας σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση και/ή πλήρη εκτέλεσή της και στην περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών για τη μελέτη έργου, μέχρι την ολοκλήρωση και/ή πλήρη εκτέλεση της σύμβασης έργου σε σχέση με το οποίο έγινε η μελέτη·

(ii) τον καθορισμό των αλλαγών και απαιτήσεων σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις·

(iii) τη σύσταση και λειτουργία αρμόδιων οργάνων χειρισμού αλλαγών και απαιτήσεων σε δημόσιες συμβάσεις·

(iv) τη διαδικασία πραγματοποίησης αλλαγών και εξέτασης απαιτήσεων σε δημόσιες συμβάσεις·

(v) την απαγόρευση μεταβίβασης της έννομης σχέσης της σύμβασης και τις εξαιρέσεις κατά τις οποίες δύναται να μεταβιβασθεί η σχέση αυτή·

(vi) την παραλαβή έργων, προμηθειών και υπηρεσιών δυνάμει δημόσιας σύμβασης·

(vii) την ετοιμασία εκθέσεων αξιολόγησης απόδοσης των αναδόχων δημόσιων συμβάσεων·και

(viii) την κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης και την αποκατάσταση ζημιάς.

(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι υφιστάμενες Δημοσιονομικές οδηγίες και Κανονισμοί Αποθηκών που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.