Έκδοση εγκύκλιων οδηγιών

41. Ο Γενικός Λογιστής δύναται να εκδίδει εγκύκλιες οδηγίες προς τη Δημοκρατία με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.