Κατάργηση νόμων

42. Οι περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 και 2004 καταργούνται.