Αγορά προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων

29. (1) Ο Γενικός Λογιστής οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να παρακολουθεί και να επιβλέπει ότι η διαδικασία ανάθεσης για την αγορά προμηθειών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων και με το κοινοτικό κεκτημένο.

(2) Ο Γενικός Λογιστής οφείλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να ρυθμίζει με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τον τρόπο και τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων, τη διάθεση και χρήση των αγαθών, έργων και υπηρεσιών και την πώληση ή εκμίσθωση αγαθών.