Αγορά ή ενοικίαση κτιρίων και πλειοδοτικοί ή μειοδοτικοί διαγωνισμοί

30. Ο Γενικός Λογιστής δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώνει κατά πόσο η αγορά ή ενοικίαση κτιρίων, η παραχώρηση υπηρεσιών, δικαιωμάτων, η αποδοχή χορηγών, η πώληση υπηρεσιών, έργων ή οποιοσδήποτε άλλος πλειοδοτικός ή μειοδοτικός διαγωνισμός και δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από τους νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 29, εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων.