Αναστολή ή/ και διακοπή χορηγίας

28. (1) Ο ελέγχων λειτουργός στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα που επηρεάζουν την αξιοπιστία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του λήπτη της χορηγίας ή τη νομιμότητα των συναλλαγών που διενεργούνται με τα χρηματικά διαθέσιμα της κρατικής χορηγίας, οφείλει να μην εξουσιοδοτεί την περαιτέρω καταβολή της χορηγίας στα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 και -

(α) να προχωρεί σε διερεύνηση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν· και

(β) να θέτει όρους προς εξάλειψη των προβλημάτων στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

(2) Ο Υπουργός ή/και ο Γενικός Λογιστής δύνανται να ζητούν από τον ελέγχοντα λειτουργό την αναστολή ή τη διακοπή ή την επιστροφή πληρωμών στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).

(3) Εφόσον το νομικό ή/και φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει τους τεθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), όρους, ο ελέγχων λειτουργός δύναται να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή της χορηγίας.