Απαγόρευση πολλαπλών χορηγιών

27. (1) Τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα δύναται να λαμβάνουν χορηγία από οικονομικούς φορείς, ειδικά ταμεία ή άλλο φορέα περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων αυτής μέχρι του ποσού κάλυψης των εξόδων της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πολλαπλή χρηματοδότηση για συγκεκριμένη δραστηριότητα, το ποσό καθίσταται ανακτήσιμο από οικονομικούς φορείς και ειδικά ταμεία.