Υποχρεώσεις νομικών και φυσικών προσώπων

26. (1) Τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24 του, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού της χορηγίας που λαμβάνουν, πρέπει-

(α) να συμμορφώνονται με τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου·

(β) να λειτουργούν με διαφάνεια και στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης˙ και

(γ) να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν ότι η χορηγία αξιοποιείται προς το σκοπό για τον οποίο αυτή παρέχεται.

(2) Τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24, σε συνάρτηση με το ύψος του ποσού της χορηγίας που λαμβάνουν, πρέπει-

(α) να διασφαλίζουν την εφαρμογή αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου·

(β) να χρησιμοποιούν λογιστικό σύστημα, το οποίο να δίνει ακριβή, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή·

(γ) να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ο οποίος περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις·

(δ) να εφαρμόζουν κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η ορθολογιστική διαχείριση της κρατικής χορηγίας.