Παραχώρηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών

25. Οι χορηγίες και οι κατά χάριν δωρεές-

(α) διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης·

(β) περιορίζονται στο συνολικό ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο της δραστηριότητας ή του προγράμματος για το οποίο δόθηκαν· και

(γ) δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστή, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο παραχωρήθηκαν.