Σύγκρουση συμφερόντων

9. (1) Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν το επίπεδο της αμερόληπτης και αντικειμενικής άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου επηρεάζεται από οικογενειακούς, συναισθηματικούς, πολιτικούς, οικονομικούς ή εθνικούς λόγους.

(2) Όσοι υπάλληλοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού, στη διοίκηση καθώς και στη διεξαγωγή του λογιστικού ή άλλου ελέγχου, έχουν υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δύναται να θέσει σε σύγκρουση τα προσωπικά τους συμφέροντα με αυτά του οικονομικού φορέα και των ειδικών ταμείων˙ σε περίπτωση που συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, οι υπάλληλοι πρέπει να απέχουν, όπου είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 60 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν άμεσα τον ελέγχοντα λειτουργό, με κοινοποίηση στο Γενικό Λογιστή, για λήψη απόφασης.