Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

8. (1) Ο Προϋπολογισμός υλοποιείται με την παράλληλη εφαρμογή αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, υπό την ευθύνη του ελέγχοντα λειτουργού.

(2) Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων-

(α) αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης·

(β) αξιοπιστία και εχεμύθεια στην παρεχόμενη πληροφόρηση·

(γ) διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων·

(δ) πρόληψη, εντοπισμό και επίλυση φαινομένων απάτης και παρατυπιών·

(ε) επάρκεια στη διαχείριση κινδύνων σχετικά με τη νομιμότητα των συναλλαγών και

(στ) διασφάλιση ότι τα προτεινόμενα ποσά στον Προϋπολογισμό χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.