Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για έρευνα και έλεγχο

22.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία και τα μέλη της, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχουν τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) να εισέρχονται, να επιθεωρούν, να ερευνούν και να διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο (εκτός από κατοικία), που έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι τελείται παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης ΅ε τον παρόντα Νόμο·

(β) να ανακόπτουν, να εισέρχονται, να επιθεωρούν, να ερευνούν και να διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό ΅έσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι συνδέεται ΅ε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης ΅ε τον παρόντα Νόμο·

(γ) να εξετάζουν οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρισμένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε μεταφορικό ΅έσο, για τα οποία έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώριση σχετικά ΅ε πιθανή παράβαση και να παίρνουν αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσ΅ατά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς αναφορικά ΅ε οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης ΅ε τον παρόντα Νόμο·

(δ) να εισέρχονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο και σε μεταφορικό ΅έσο-

(i) συνοδευόμενοι από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνουν αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκούν εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου,

(ii) φέροντας μαζί τους οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνουν αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκούν εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου, και

(iii) να παίρνουν δείγματα αγαθών που κρίνουν αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκούν εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία χορηγεί το εδάφιο (1), εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος.

(3) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος σχετικού ΅ε την υπό διερεύνηση παράβαση αγαθού και αυτός που προσφέρει ή παρέχει σχετική ΅ε την υπό διερεύνηση παράβαση υπηρεσία και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό ΅έσο, στο οποίο εισέρχονται μέλη της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στα μέλη της Εντεταλμένης Υπηρεσίας οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και κάθε διευκόλυνση, την οποία τα μέλη της Εντεταλμένης Υπηρεσίας εύλογα απαιτούν, τα δε μέλη της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχουν εξουσία να απαιτούν και να λαμβάνουν οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(4) Κάθε ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό της ιδιότητάς του.

(5) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας –

(α) παίρνει δείγμα αγαθού, ή/και

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, ή/και

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει μεταφορικό ΅έσο ή αγαθά ή μέρος των αγαθών,

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση ή το πρόσωπο το οποίο κατά τη στιγμή που δεσμεύονται ή κατακρατούνται τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) είναι υπεύθυνο του υποστατικού ή του μεταφορικού μέσου.

(6) Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5), το ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, επιπλέον πληροφορεί, το συντομότερο δυνατό, το προαναφερόμενο πρόσωπο γραπτώς ή ΅ε άλλο προσιτό υπό τις περιστάσεις τρόπο:

(α) για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση,

(β) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη ή την απόφαση ΅ε προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα ΅ε τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 25, και

(γ) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο ίδιο εδάφιο του άρθρου 25.