Παράλειψη παροχής πληροφοριών και παρακώλυση ΅έλους της Εντεταλμένης Υπηρεσίας

23.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που:

(α) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή παρέχει σε ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή αρνείται να προσκομίσει στο ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο το ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί ο παρών Νόμος, ή

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, ΅ε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την εξουσιοδότηση του ΅έλους της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, σε οποιοδήποτε μεταφορικό ΅έσο ή αγαθό, το οποίο ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 22, ή

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί ΅ε διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 24.

(2) Πρόσωπο που διαπράττει το αδίκημα που περιγράφεται στο εδάφιο (1) τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, ΅ε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή ΅ε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και ΅ε τις δυο αυτές ποινές.

(3) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα ΅ε την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 24:

(α) στον παραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα ΅ε την περίπτωση, όταν δεν παραχωρούν σε αυτήν, μέσα σε τακτή προθεσμία, τα απαιτούμενα έγγραφα ή τις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα αγαθά ή παρακωλύουν ΅ε οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει ΅έλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να ασκήσει τις εξουσίες που έχει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται ΅ε διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, σύμφωνα ΅ε την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 24.

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα ΅ε την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 24, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα ΅ε τη βαρύτητα αυτής.