Δικαίωμα προσφυγής

29.-(1) Πρόσωπα, τα οποία έχουν προς τούτο έννομο συμφέρον, δύνανται:

(α) να καταγγείλουν ΅ια εμπορική πρακτική για την οποία έχουν εύλογες υποψίες ότι δυνατό να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία·

(β) να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 26, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το δικαίωμα προσφυγής του εδαφίου (1) έχουν:

(α) δημόσιοι οργανισμοί ή εκπρόσωποί τους·

(β) καταναλωτές των οποίων τα δικαιώματα επηρεάζονται άμεσα από την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που είτε δυνάμει νόμου είτε δυνάμει του καταστατικού τους έχουν ανάμεσα στους σκοπούς τους την προστασία των καταναλωτών·

(γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να ενεργήσουν.