Τεκμηρίωση ισχυρισμών ενώπιον των διοικητικών αρχών

28. Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 25, ο Υπουργός, δύναται-

(α) να ζητά από τον έμπορο όπως προσκομίσει μέσα σε εύλογο, υπό τις περιστάσεις, χρονικό διάστημα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά ΅ε την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται σε ΅ια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπόρου και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(β) να απορρίπτει τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα ΅ε την παράγραφο (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.