Υποβολή ετήσιας έκθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων

12.-(1) Η Μονάδα, μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, συντάσσει και αποστέλλει στον Υπουργό και στο Γενικό Διευθυντή, ετήσια έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων για το περασμένο έτος.

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκθεση και, αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλει την ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

(3) Μετά τη συζήτηση της έκθεσης στη Βουλή, η έκθεση δημοσιοποιείται.

(4) Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ή/και η Ολομέλεια δύνανται να καλέσουν τον προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας για να τύχουν ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.