Ευθύνη Υπουργού, Γενικού Διευθυντή και υπαλλήλων της Μονάδας

11.-(1) Ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής και οποιοσδήποτε υπάλληλος της Μονάδας, σε περίπτωση έγερσης αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή άλλης θεραπείας ή για επιβολή κύρωσης εναντίον του σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(2) Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η Δημοκρατία αποζημιώνει και καλύπτει κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που τυχόν υφίσταται σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση ή άλλη νομική διαδικασία εναντίον του που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.