Υποχρέωση εχεμύθειας

10. Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της Μονάδας, σύμβουλος ή εμπειρογνώμονας, ο οποίος κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου λαμβάνει γνώση πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως, έχει υποχρέωση εχεμύθειας και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να μην τις κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.