Παροχή πληροφοριών

9. Η Μονάδα, για σκοπούς άσκησης των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων της, δύναται να ζητήσει την υποβολή προς αυτήν, απευθείας ή μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, οποιουδήποτε στοιχείου και πληροφορίας αναφορικά με πιστωτικό ίδρυμα, που έχει άμεση συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων της.