Παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου των σχεδίων αναδιάρθρωσης

8.-(1) To Διοικητικό Όργανο πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλει στη Μονάδα, σε τριμηνιαία βάση, έκθεση προόδου σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου αναδιάρθρωσής του.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στη Μονάδα οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και/ή σε σχέση με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην οικονομική κατάσταση αυτού.