Σημείωση
3 του Ν. 141(I)/2019Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 141(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.