Σύσταση της Μονάδας

4.-(1) Συστήνεται εντός του Υπουργείου, Μονάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων και για την διαχείριση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

(2) Ο Υπουργός, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ορίζει δύο υπαλλήλους του Υπουργείου, ως προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να ορίσει ως προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, στην Κεντρική Τράπεζα ή και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, oι οποίοι αποσπώνται ή τοποθετούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για τον σκοπό αυτό στη Μονάδα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ορισμός υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή.

(3) Ο προϊστάμενος και ο αναπληρωτής προϊστάμενος απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά με την επίτευξη των σκοπών και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 6 και 7.

(4) Ο προϊστάμενος της Μονάδας υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή, υπό την επίβλεψη του οποίου ασκεί τα καθήκοντά του.