Προσωπικό της Μονάδας

5.-(1) Η Μονάδα, εκτός από τον προϊστάμενο και τον αναπληρωτή προϊστάμενο, στελεχώνεται και από υπαλλήλους του Υπουργείου.

(2) Για τη στελέχωση της Μονάδας είναι δυνατή η απόσπαση ή η τοποθέτηση σ’ αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, προσωπικού που υπηρετεί στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον το προερχόμενο από το Υπουργείο προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας σε προσωπικό.

(3) Το προσωπικό της Μονάδας απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά με την εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Μονάδας και με την εκτέλεση των καθηκόντων της.

(4) Το προσωπικό της Μονάδας δεν δύναται να έχει επαγγελματικό ή άλλο κώλυμα που να δυσχεραίνει την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(5) Ο Υπουργός με εγκύκλιο του σε εύθετο χρόνο καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού που απαρτίζει την Μονάδα.

(6)(α) Η Μονάδα δύναται να ορίζει εξωτερικούς συμβούλους ή/και εμπειρογνώμονες και να προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών για θέματα, τα οποία άπτονται των εργασιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) Οι εξωτερικοί σύμβουλοι ή/και οι εμπειρογνώμονες δεν δύνανται να έχουν επαγγελματικό ή άλλο κώλυμα που να δυσχεραίνει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.