Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

(2) Η λειτουργία της Μονάδας υπόκειται και στις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου.

(3) Η λειτουργία της Μονάδας δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες της παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.

(4) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία συμμετέχει στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι διατάξεις των παραγράφων (β), (ε) και (στ) του άρθρου 6 και των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται.