Απαγόρευση έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος υπέρ ή υπό το άρτιο

26. Ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος εκδίδει, επί τη παραλαβή χρηματικού ποσού, ηλεκτρονικό χρήμα ίσης ονομαστικής αξίας.