Εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος

27.-(1) Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος, ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος εξαργυρώνει, ανά πάσα στιγμή και στην ονομαστική αξία, τη νομισματική αξία του ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται στην κατοχή του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος.

(2) Απαγορεύεται η επιβολή χρέωσης για την εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος εκτός εάν προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με το εδάφιο (7) και συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) η εξαργύρωση ζητείται πριν από τον τερματισμό ή τη λήξη της σύμβασης∙

(β) η σύμβαση προβλέπει ημερομηνία λήξης και ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος τερμάτισε τη σύμβαση πριν από την ημερομηνία αυτή∙

(γ) η εξαργύρωση ζητείται ένα έτος και πλέον από τον τερματισμό ή τη λήξη της σύμβασης.

(3) Για σκοπούς του εδαφίου (2), η χρέωση που επιβάλλεται για την εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει να είναι ανάλογη και να αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος που συνεπάγεται η εξαργύρωση για τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος.

(4) Σε περίπτωση που η εξαργύρωση ζητείται πριν από τον τερματισμό ή τη λήξη της σύμβασης μεταξύ του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος, ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος μπορεί να ζητήσει εξαργύρωση του ηλεκτρονικού χρήματος εν όλω ή εν μέρει.

(5) Σε περίπτωση που η εξαργύρωση ζητείται από τον κάτοχο ηλεκτρονικού χρήματος την ημέρα κατά την οποία λήγει ή τερματίζεται η σύμβασή του με τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος ή έως και ένα (1) έτος από την ημερομηνία αυτή, τότε -

(α) εξαργυρώνεται η συνολική νομισματική αξία του ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται στην κατοχή του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος∙ ή

(β) σε περίπτωση που το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων το μέρος του χρηματικού ποσού πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονικό χρήμα, εξαργυρώνεται όλο το χρηματικό ποσό που ζητεί ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος.

(6) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (2) έως και (5), το δικαίωμα προσώπου που αποδέχεται ηλεκτρονικό χρήμα και δεν είναι καταναλωτής να ζητεί εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, υπόκειται στη σύμβασή του με τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος.

(7) Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, η σύμβαση μεταξύ του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος αναφέρει εμφανώς και σαφώς τους όρους εξαργύρωσης, περιλαμβανομένων των χρεώσεων για την εξαργύρωση. Ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος ενημερώνει τον κάτοχο και τον πιθανό κάτοχο ηλεκτρονικού χρήματος για τους όρους αυτούς προτού ο κάτοχος ή πιθανός κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος δεσμευτεί από προσφορά ή σύμβαση.