Επιπρόσθετες ποινές

53.-(1) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή που επιβάλλεται για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών όπως καταβάλει στον Διευθυντή αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος κατά τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε δασικού προϊόντος, το οποίο αποκτήθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οποιουδήποτε εργαλείου, οργάνου, σωλήνα, οχήματος, μηχανήματος ή ζώου, με το οποίο ή μέσω του οποίου έχει διαπραχθεί το αδίκημα.