Βάρος αποδείξεως

52. Σε οποιαδήποτε ποινική δίωξη για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορά δασικό προϊόν, το βάρος απόδειξης ότι οποιοδήποτε δασικό προϊόν δεν λήφθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το φέρει το πρόσωπο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του το εν λόγω δασικό προϊόν.