Επίθεση εναντίον δασικού λειτουργού ή μέλους της αστυνομίας ή παρακώλυσή τους

51. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιτίθεται ή παρακωλύει οποιονδήποτε δασικό λειτουργό ή μέλος της αστυνομίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί προς βοήθεια του δασικού λειτουργού ή του μέλους της αστυνομίας κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.